Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Klachtenprocedure Studielift BV

Studielift BV streeft naar een prettige samenwerking met haar partners en klanten. Trainen en coachen blijft derhalve mensenwerk. Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van Studielift BV, dan vernemen wij dit graag van u. Dit geeft on de kans uw klacht naar behoren op te kunnen lossen en stelt ons in staat te leren van onze fouten.

Artikel 1: Definities
 • 1. Studielift BV, gevestigd te Noordwijk;
 • 2. Klager: een deelnemer aan een cursus, opleiding, training of coaching of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 • 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van een cursus, opleiding, training of coaching bij Studielift BV of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 • 4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 • 5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2: Indienen van een klacht

1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend, te worden ingediend bij de directie van Studielift BV per mail naar info@studielift.nl binnen 8 dagen na uitvoering en afronding van de betreffende training of opleiding.

De klacht dient van de volgende gegevens te worden voorzien:
 • Naam, adres en telefoongegevens Klager;
 • Heldere omschrijving van de klacht;
 • Omschrijving van de training of opdracht waarop de klacht betrekking heeft;
 • Namen van de betrokken personen;
 • Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht
 • 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 10 werkdagen.
 • 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 • 3. Binnen ten hoogste 6 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
 • 4. Studielift BV zal de klacht volledig in vertrouwen in behandeling nemen, afhandelen en bewaren.
 • 5. De registratie en schriftelijke afhandeling van de klacht wordt voor een termijn van twee jaar bewaard.

Artikel 4: Uitspraak
 • 1. Binnen 6 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 • 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum
 • 1.┬áDeze regeling gaat in op 1 maart 2022.


Heb je een vraag, wil je meer informatie of een adviesgesprek?